• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Zijn uw producten REACH- en RoHS-conform?

Opdat u direct herkennen kan of een product REACH- en RoHS-conform is, hebben wij onze producten van dienovereenkomstige logo's voorzien. Het REACH-logo laat zien, dat geen bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC) worden gebruikt. Aan de hand van het RoHS-logo herkent u, dat het product geen stoffen van de RoHS-lijst boven de grenswaarde bevat.

REACH-verordening

De REACH-verordening 1907/2006/EG heeft als thema het veilige gebruik van chemicaliën, die in omloop worden gebracht, en hun mogelijke uitwerkingen op het milieu en de consumenten. Als handelaar in magneten en magnetische producten hebben wij als eerste onderneming in onze branche het initiatief genomen, REACH volledig en in al haar facetten te realiseren.
Wij verwelkomen dit concept van het omkeren van de bewijslast aangaande het veilig gebruik van producten en erkennen onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van de betreffende chemicaliën en het veilige gebruik van de door ons in omloop gebrachte producten.
Wij verplichten ons niet alleen alle regelgevende eisen uit de wetgeving te vervullen, maar gaan zelfs een stap verder. Veranderingen in de wetgeving, die in de toekomst op ons en onze producten een uitwerking zouden kunnen hebben, slaan wij al van te voren zorgvuldig gade en gaan hierover actief met onze leveranciers in gesprek. Daarenboven hebben wij interne maatregelen getroffen om dienovereenkomstige producteisen proactief en efficiënt in werkelijkheid om te zetten.

Registrering

In overeenstemming met de EU-verordening REACH (EG 1907/2006) hebben wij alle relevante stoffen in onze magneten ordelijk geregistreerd en volledig op hun veiligheid beoordeeld. Op basis van deze gefundeerde en alomvattende gegevensbasis werden deze stoffen als ongevaarlijk geclassificeerd.

Bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC)

Door zorgvuldige keuze van onze leveranciers zorgen wij ervoor, dat bijzonder zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern – afgekort als SVHC) niet in onze magneten of andere producten voorhanden zijn. Deze controle voeren wij twee keer per jaar door en wel over ons complete sortiment. Het is onze plicht, onze klanten uitsluitend producten met de hoogste kwaliteitsstandaarden te bieden.

Ons REACH-logo

Opdat onze klanten REACH-conforme producten meteen kunnen identificeren hebben wij het hier afgebeelde REACH-Logo ingevoerd. Het symboliseert, dat alle in het product bevatte chemische stoffen ordelijk werden geregistreerd en dat het product geen SHVC-stoffen bevat.


RoHS-richtlijnen

De afkorting RoHS staat voor "Restriction of Hazardous Substances", nauwkeuriger gezegd voor "Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment". De dienovereenkomstige EU-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) "Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur" werd in 2011 herzien 2011/65/EU, RoHS 2) en in 2015 aangevuld met de EU 2015/863. Daarin wordt sinds 2006 in het gehele EU-gebied de verkoop van elektrische apparaten gecontroleerd, die lood, cadmium, chroom VI, kwikzilver, bepaalde gebromeerde brandvertragers of phtalate in aandelen bevatten, die boven gedefinieerde grenswaardes liggen. Elektronica producenten zijn verplicht, de conformiteit van hun producten met de RoHS-richtlijn te bewijzen.
De in RoHS genoemde substanties zijn hoogst mileugevaarlijk en dienen op grond van de RoHS wetgeving niet langer in de producten te worden gebruikt. Wij scharen ons volledig achter dit basisprincipe en controleren ons assortiment regelmatig. Alle door supermagnete geleverde artikelen voldoen aan alle eisen uit de RoHS-richtlijn en alle navolgende richtlijnen.

Ons RoHS-logo

Opdat onze klanten direct RoHS-conforme producten kunnen herkennen, hebben wij het hier afgebeelde RoHS-logo ingevoerd. Het symboliseert, dat in het betreffende product geen stoffen uit de RoHS-lijst boven de grenswaarde bevat.